خط مرزی عراق و سوریه از داعش تهی شد

کانال مذهبی تلگرام شیعه سِی