صلیب سرخ جهانی در پیامی با خانواده های داغدار زلزله کرمانشاه ابراز همدردی کرد

کانال مذهبی تلگرام شیعه سِی