از ساختمان هایی که مِهر نداشتند تا روستاهایی که در سرما بی کمک مانده اند: گفت وگوی شفقنا با مسولان کرمانشاه

کانال مذهبی تلگرام شیعه سِی