حضرت آیت الله شبیری: مردم به کمک آسیب دیدگان بشتابند

کانال مذهبی تلگرام شیعه سِی