چرا پيامبر (ص) براي گفتگو با خدا به معراج رفت؟ مگر خدا همه جا نيست؟