خالی بودن تابوت تشییع شده آیت الله رفسنجانی ! / شایعه 0678