استفاده از بودجه و مكاني كه وقف ايتام بوده، جهت امور شهداء