عوائد موقوفه ‏اى كه براى روضه خوانى وقف شده مى ‏توان به جبهه فرستاد يا نه؟