استفاده اصل مورد وقف مشخص نيست، اما معمول است عوائدش در ماه محرم خرج مسجد شود