اقایه سؤال اگه یه افسربه رحمت خدابره چجوری بفهمن بقیه