زمينى است كه جزو موقوفه يك امامزاده مى‏ باشد و بين خانه ‏هاى مسكونى قرار گرفته، با توجه به اين كه محلّ، بزرگ مى‏ باشد و فاقد مسجد است، نظرتان را راجع به بناى مسجد در اين زمين موقوفه بيان نماييد!‏