اجاره حسينيه در غير ايام عزاداراي جهت بهره برداري آموزش و پرورش