موقوفه اي كه درآمد حاصل از آن بايد به مصرف طلاب نجف برسد اما فعلا ميسور نيست