استفاده امام جماعت از موقوفه اي كه مشخص نيست وقف بر خصوص امام جماعت است يا مخارج مسجد