در متن وقف نامه، اختيار تغيير و تبديل در صورت مصلحت به متولي واگذار شده