آيا مى‏ توان درآمد و عايدات موقوفه را ذخيره نمود در حالى كه مصارف آن خيلى زياد است و فقراء و مستمندان در همان محل وجود دارند و محتاج مى ‏باشند؟