جیره بندی ۶ ساعته آب شهرهای شیراز و مرودشت ! / شایعه 0677