ترامپ: اوباما عامل ایجاد داعش است

کانال مذهبی تلگرام شیعه سِی