دروغ واقعیت ندارد، نه حرفش، نه ذکرش و نه خودش

کانال مذهبی تلگرام شیعه سِی