ضرورت یافتن راه حل سیاسی برای بحران سوریه و سایر بحران های منطقه