مصوبه جدید مجلس درباره «مساجد» ضمانت اجرایی لازم ندارد