آبادانی مساجد به عمران معنوی و فعال بودن آن بازمی‌گردد