کفار با ساختنِ ابزارهای کاربردی در قلوب و افکار نفوذ می‌کنند