صَرف عوائد زميني - كه خود وقف حسينيّه بوده - براي حسينيّه ديگر