وصيت فردي به زوجه اش – به عنوان متولي- براي استفاده از اثاثيه منزل در عزاداري اباعبدالله (عليه السلام)