آيا مى‏ شود از وسائل و ظروفى كه وقف حسينيه سيد الشهداء (ع) است در مجالس ختم يا عروسى يا به طور كلّى كارهاى خير استفاده گردد و كرايه آن به متولّى پرداخت شود و نقص و تلف آنها را جبران كنند يا نه؟