اشغال كردن مسجد به اين كه مقدارى از مسجد را كتابخانه كنند يا اين كه براى غير نماز اجتماع كنند در مسجد به طورى [كه‏] مزاحم مصلّين باشند، چه صورتى دارد؟