آيا مى‏ شود قسمتى از مسجد را كه هيچ گونه استفاده‏ اى از آن نمى‏ شود براى شوراى هميارى كه هيچ جائى براى جلسات شورا ندارند اختصاص داد يا نه؟