عدّه ‏اى از افراد خيّر پولى براى خريدن اجناسى كه مورد احتياج مسجد است، مى‏ دهند و اين اجناس به نام مسجد خريدارى مى‏ شود، آيا مى ‏توان از آنها در خارج از مسجد براى كارهاى خير استفاده نمود؟