آيا بردن فرش مسجد قديم در مسجد جديد متّصل جايز است؟