آيا مهر مسجد را به مسجد ديگر مى ‏توان برد يا نه؟ مثلا اگر كسى مهر مسجد را ببرد و مدتى با آن نماز بخواند چه در منزل و چه در مسجد ديگر، نماز او چه صورت دارد؟