نیروهای ترکیه بعد از پاکسازی موصل از داعش بعشیقه را ترک می کنند