تمایل آمریکا برای مشارکت کردهای سوریه در مذاکرات صلح