تروریست‌ها بدون هجوم پناهندگان هم راه خود به اروپا را می‌یافتند