امیدواری روسیه، آمادگی قزاقستان و ناامیدی سازمان ملل در قبال نشست آستانه