کری: گسترش داعش، اسد را مجبور به گفتگو با ما می‌کرد