8 غیرنظامی، قربانی حملۀ هوایی عربستان به یک مدرسۀ ابتدایی یمن