8 غیرنظامی، قربانی حملۀ هوایی عربستان به یک مدرسۀ ابتدایی یمن

کانال مذهبی تلگرام شیعه سِی