العبادی: روابط با ترکیه بدون خروج سربازان این کشور از عراق بهبود نخواهد یافت