اعتراض به تکفیر ابن سینا در کتاب‌های درسی اردن

کانال مذهبی تلگرام شیعه سِی