سومین انفجار امروز افغانستان؛ سفیر امارات در «مهمانخانه قندهار» زخمی شد

کانال مذهبی تلگرام شیعه سِی