اوباما: شهرکسازی‌ها در کرانه باختری، صلح خاورمیانه را غیرممکن ساخته است