حضرت معصومه(س) دارای تمام صفات بندگان حقیقی خداوند بودند