حضرت معصومه(س) دارای تمام صفات بندگان حقیقی خداوند بودند

کانال مذهبی تلگرام شیعه سِی