آموزش عملی نماز به دانش آموزان ابتدایی در چهارمحال و بختیاری