۳۵۰۰ محفل انس با قرآن در مدارس لرستان برگزار شد

کانال مذهبی تلگرام شیعه سِی