کرمانشاه موفق ترین استان در برگزاری نمایشگاه «بصیرت و نماز» بوده است