لزوم ترویج فرهنگ آموزه های قرآنی با برپایی نمایشگاه های هنری