بدرفتاري با والدين معيشت انسان را به سختي دچار مي كند