دنیای اسلام یک اندیشمند بزرگ و یک سیاست‌مدار استثنایی را از دست داد