آیت الله هاشمی رفسنجانی رهروی همیشگی و با ارزش امام خمینی(ره) بود

کانال مذهبی تلگرام شیعه سِی