7 اصلی که دیابتی‌ها نباید هنگام صبحانه خوردن، فراموش کنند